business-analytics

Hvordan skape en datadrevet hverdag?

23. May 2019

Det digitale skiftet

Tekst: Per-Christian Nilsen // Business Analytics-konsulent og Asure partner, nilsen@asure.no + 47 922 54 324

Digital transformasjon, Artificial Intelligence, algoritmer og maskinlæring skyller over oss. Ledergrupper diskuterer og lyset på styrerommene står på til langt på kveld. Hvordan skal vi lykkes med å bli en datadrevet virksomhet? Hvordan skal vi klare oss i konkurransen fremover?

Endringene har aldri skjedd raskere enn nå. Her er noen råd på veien.

Er dataene våre viktige?

I dataene våre finner vi sannheten om egen virksomhet. De aller fleste bedrifter har store mengder interne data. Dataene finnes i en mengde systemer som samler en uendelighet med registreringer og transaksjoner. Er vi heldige, så finnes det også eksterne data som vi er relevante for vår virksomhet. Disse dataene kan komplettere våre interne data. Sammensatt, så kan dette skape ett større bilde og gi ytterligere innsikt og forretningsverdi om vår virksomhet.

Dataene i seg selv er ikke tilstrekkelig. Dataene må samles inn, struktureres, prosesseres, visualiseres og tilgjengelig gjøres til de rette brukerne. Da skapes innsikt og med innsikt kan brukerne eller maskin gjøre den beste beslutningen for virksomheten.

Organisering

Virksomheter i 2019 har i stor grad erkjent at dataene og innsikt er viktig. Mange har organisert seg godt for å sikre at dataene og innsikten blir godt tatt vare på. Det er mange steder et godt samarbeid med mellom forretning og IT, samt god kultur for nysgjerrighet. Virksomhetene sørger for at innsikten blir systematisert og blir distribuert rollebasert eller personifisert.

Datadrevet – noen råd på veien

Trinn 1 – Målbilde – Hva ønsker vi å oppnå?

Hvilke forretningsmessige forhold ønsker vi å få innsikt i? Hvilke områder er viktigst? Har vi noen hypoteser som er viktige å forfølge?

Det er mange spørsmål som er relevante å besvare. Vi mener det er viktig å begynne med forhold som har forretningsverdi. Hvis ny innsikt vil skape forretningsverdi og vi har relevante og gode data tilgjengelig i interne eller eksterne systemer, så kan det være en god start. Vi har gode erfaringer med å gjennomføre Proof of Concept/ piloter for testing av hypoteser og nye muligheter. Det er lov å prøve og feile.

Trinn 2 – Hvilke muligheter finnes?

Det er viktig å forstå hvilke muligheter og begrensinger som ligger i teknologien. Det finnes mange teknologier i markedet og det finnes mange forskjellige teknologier som er kan bidra til løsninger. Noen løsninger krever store investeringer, mens andre er mer tilrettelagt for agil tilnærming og smidig kommersiell bruksavtale. I mangel på egen kunnskap, så kan det være fornuftig å støtte seg på ekstern kompetanse fra profesjonelle konsulenter.

Trinn 3 – Rett kompetanse til rett tid

Det å bli data drevet krever innsats og kulturendring fra egen virksomhet. Det må være lov å prøve og feile. Ved å få bistand fra konsulenter som har gjennomført liknende oppgaver tidligere så reduserer dere risikoen for feil og dere øker fart og fremdrift i prosjektene. Konsulenter som jobber hos Asure har solid erfaring og er forretningsorienterte. Det vil bidra til å øke treffsikkerheten.

Trinn 4 – Kvalitet i dataene

En helt vanlig effekt at rapportering og analyse er at dere vil finne feil eller mangler i eksisterende data i egen virksomhet. Det er positive med å finne feilene er at dette er et godt tidspunkt for å gjøre korreksjoner. Forbedring av datakvalitet skal aller helst skje i de datakildene hvor dataene hører hjemme. Hvis det er feil i kundedataene, så er det naturlig å gjøre forbedringer i CRM dataene. Ved å øke datakvalitetene, så øker vi også troverdigheten til dataene og det er lett å gjenbruke dataene for videre foredling til andre formål i andre prosjekter.

Trinn 5 – Gevinstrealisering

Når vi har vært igjennom hypoteser, piloter, proof of concept, utvikling, testing og produksjonssetting, så er det viktig at vi gir brukerne skikkelig innføring i hva vi ønsker å oppnå og opplæring av brukere. Det er viktig å oppnå prosjektmålene, men det er minst like viktig, og kanskje enda viktigere, å oppnå gevinstrealiseringen.

Gevinstrealiseringen skjer først når brukerne har tatt løsningen i bruk. Da vil de få ny innsikt og de vil være i stand til å ta enda bedre beslutninger basert på de dataene som er tilgjengelig. De er blitt data drevne.

Harde og myke hinder på veien

Veien til en datadrevet hverdag er ikke nødvendigvis helt rett fram. Det kan være noen hindringer i veien. Hvis vi vet om hvor hindringene befinner seg så har vi kommet langt.

Vi skiller gjerne på harde og myke hinder. Myke hinder er forhold som nødvendigvis ikke er så enkle å se ved første øyekast. Typiske myke hindre er forhold som; intern kompetanse, egen kultur og organisatoriske forhold. Det er gjerne lett å si at utrulling og produksjonssetting av nye verktøy og rutiner er en enkel oppgave. Jeg er enig at det kan se sånn ut ved første øyekast, men jeg har også sett at det nødvendigvis ikke er tilfelle. Erfaring viser at teknologi, mennesker og prosesser må sees i en sammenheng.

Gjør vi endringer på teknologi, så må vi også gjøre endringer på prosessene rundt ny teknologi.

Menneskene som skal bruke dette har behov for opplæring og forståelse av både teknologi og prosess for at det skal bli en vellykket implementering.

Du ser det ikke, før du tror på det

Ett viktig element for suksess for en datadrevet hverdag er kvalitet i dataene. Dataene som rapporteres og analyseres må ha en viss kvalitet. Hvis du som konsument av rapporter og analyser ikke stoler på datagrunnlaget, så stoler du heller ikke på rapportene.

Viktig for suksess er at de dataene som vi rapporter og analyser på, er så korrekte at vi faktisk kan stole på dem.

Hvis vi tror på det vi ser, så får vi økt innsikt.

Eierskap til egne data, harmonisere og kvalitetssikre de dataene vi har, unngå for mange datasiloer og ett realistisk målbilde vil hjelpe deg på veien.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat.

Per-Christian Nilsen // Business Analytics-konsulent og Partner, Asure AS, nilsen@asure.no + 47 922 54 324